سیاست حفظ محرمانگی اطلاعات کاربران و مشتریان

موسسه علمی پژوهشی سفیر با توجه به اصل محرمانگی اطلاعات کاربران و مشتریان که صراحتاً در قراردادا موسسه به آن اشاره شده است تمامی اطلاعات شخصی و آکادمیک مشتریان خود را محرمانه قلمداد کرده و این اطلاعات جهت مقاصد تبلیغاتی، نمونه کار یا غیره به هیچ عنوان در اختیار اشخاص دیگر قرار نمی گیرد. این سیاست آدرس های ایمیل، شماره تلفن، اسامی، نشانی محل کار و سکونت و سایر موارد مشابه را نیز شامل می شود

رشته های مرتبط

ویرایش کتاب علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی
ویرایش کتاب علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی
ویرایش کتاب در رشته فلسفه و الهیات
ویرایش کتاب در رشته علوم حدیث
ویرایش کتاب در رشته علوم سیاسی
ویرایش کتاب مهندسی عمران شاخه هیدرولیک
ویرایش کتاب عمران گرایش ژئوتکنیک
ویرایش کتاب مهندسی برق گرایش مخابرات
ویرایش کتاب مهندسی برق پزشکی
ویرایش کتاب برق الکترونیک
ویرایش کتاب مهندسی صنایع
ویرایش کتاب مهندسی مکانیک و هوا و فضا
ویرایش کتاب مهندسی صنایع
ویرایش کتاب مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی
ویرایش کتاب مهندسی صنایع گرایش تکنولوژی صنعتی
ویرایش کتاب مهندسی صنایع گرایش ایمنی صنعتی
ویرایش کتاب مهندسی کشاورزی
ویرایش کتاب مهندسی نفت

دیگر رشته های مرتبط

ویرایش کتاب مهندسی سازه‌های دریایی
ویرایش کتاب مهندسی معماری
ویرایش کتاب مهندسی شهرسازی
ویرایش کتاب مهندسی پزشکی
ویرایش کتاب مهندسی شیمی
ویرایش کتاب مهندسی مواد و متالوژی
ویرایش کتاب مهندسی نرم افزار
ویرایش کتاب مهندسی IT
ویرایش کتاب در رشته ربان انگلیسی
ویرایش کتاب در رشته زبان و ادبیات عرب
ویرایش کتاب در رشته زبان و ادبیات فارسی
ویرایش کتاب در رشته علوم اجتماعی (پژوهشگری)
ویرایش کتاب در رشته علوم ارتباطات اجتماعی
ویرایش کتاب در رشته علوم اقتصادی
ویرایش کتاب در رشته راهنمایی و مشاوره

.

فهرست